HOUSES | PROJECTES
casas en detall El Vallès

Grans voladius de formigó vist, pedra natural, obra vista manual o mecànica, baranes de ferro i vidre, estucats nobles o de monocapa… Elements constructius que conformen els habitatges projectats.